Požarne straže – prireditve

Požarne straže – prireditve

Požarna straža je eden od najpomembnejših organizacijskih ukrepov na področju varstva pred požarom in kot tak eden od pomembnih preventivnih ukrepov, s katerim preprečujemo nastanek in učinkovito gašenje požara.

Ukrep požarne straže je sistemski ukrep, ki je urejen v Zakonu o varstvu pred požarom, Zakonu o gasilstvu in tudi v posameznih podzakonskih aktih, kar pomeni, da je njegovo izvajanje obvezno.

Osnovni elementi za organiziranje požarne straže so opredeljeni v temeljnem področnem Zakonu o varstvu pred požarom, ki v poglavju o ukrepih varstva pred požarom v 37. členu določa, da mora požarno stražo organizirati tudi prireditelj javnega shoda ali prireditve, na kateri je nevarnost, da izbruhne požar ali pride do eksplozije.

Požarno stražo na javnih shodih ali prireditvah, na katerih je nevarnost, da izbruhne požar ali pride do eksplozije, lahko opravljajo le gasilci in gasilske enote, ki izvajajo javno gasilsko službo na območju te občine. Stroški izvajanja gasilskih operativnih nalog po tem členu bremenijo lastnika ali upravljalca objekta in premoženja oziroma organizatorja javne prireditve. (Cenik GZS)

Dogodki, na katere se nanaša navodilo za izvajanje požarne straže, so lahko kulturna ali družabna prireditev, športna prireditev oz. športna tekma. Navedene prireditve se lahko izvajajo v prostoru (odprtem ali zaprtem) ali na prostem. Zahteve za izvedbo požarne straže (število gasilcev in vozila) so odvisne od vrste prireditve in števila obiskovalcev, ki se prireditve udeležijo.

Prireditvam določimo glede na število udeležencev in vrsto prireditve tudi stopnjo tveganja, ki je majhno ali veliko. Na opredelitev tveganja vplivajo dejavniki, kot npr.:
- tip in namembnost objekta, kjer se vrši prireditev,
- število obiskovalcev,
- scenarij prireditve (uporaba odprtega ognja, lahko vnetljivih snovi ipd.),
- udeležba navijaških skupin ali drugih rizičnih skupin, ki lahko izzovejo izgrede in tako uporabljajo pirotehnične pripomočke, dimne bombe, vnetljive tekočine ipd.
- splošna neprimernost objekta za izvedbo dogodka.

Na spletnih straneh Ministrstva za notranje zadeve preverite, ali za vašo prireditev potrebujete prijavo na pristojni Policijski postaji ali bo glede na vrsto prireditve, potrebna prijava na Upravno enoto.

Naročnik požarne straže mora operativno gasilsko enoto o potrebi po požarni straži na prireditvi obvestiti najmanj pet delovnih dni do dne izvajanja požarne straže. V primeru, da potrebujete potrdilo, ki ga boste priložili vlogi na upravni enoti, nam to sporočite na info@pgdbb.si