Požarne straže – vroča dela

Požarne straže – vroča dela

Požarna straža je eden od najpomembnejših organizacijskih ukrepov na področju varstva pred požarom in kot tak eden od pomembnih preventivnih ukrepov, s katerim preprečujemo nastanek in učinkovito gašenje požara.

Ukrep požarne straže je sistemski ukrep, ki je urejen v Zakonu o varstvu pred požarom, Zakonu o gasilstvu in tudi v posameznih podzakonskih aktih, kar pomeni, da je njegovo izvajanje obvezno.

Osnovni elementi za organiziranje požarne straže so opredeljeni v temeljnem področnem Zakonu o varstvu pred požarom, ki v poglavju o ukrepih varstva pred požarom v 37. členu določa, da mora požarno stražo organizirati tudi kdor pretaka količine nad 10 m3 lahko vnetljivih snovi in gorljivih plinov ali kdor vari, uporablja odprt plamen ali orodje, ki pri uporabi proizvaja iskre, v prostoru, ki je nevaren za požar in ni posebej prilagojen za ta opravila;

Požarno stražo lahko opravljajo gasilci ali za gašenje usposobljene osebe, če ne gre za opravljanje del v požarno bolj ogroženih objektih in objektih, v katerih se zbira več ljudi. (Cenik GZS)

Zahteve za imenovanje in usposabljanje za gašenje usposobljenih oseb določa Pravilnik o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom. Imenovanje in usposabljanje za gašenje usposobljenih oseb je stvar interne politike podjetja, ki je določena v požarnem redu. Pravilnik o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom podaja zahteve za vsebino programov usposabljanj. Pomembno je, da so programi prilagojeni posamezni ciljni skupini. Prilagojena morata biti težavnost in obseg programa, pa tudi ukrepi.

Vroče delo imenujemo vrsto dela z uporabo odprtega plamena ali drugega izvora toplote ali uporabo orodja, ki tvori iskre, kar predstavlja nevarnost za požar . Vroče delo ni samo plamensko ali električno varjenje, ampak tudi lotanje, segrevanje s plamenom plinskega ali bencinskega gorilnika ali z vročim zrakom, brušenje in rezanje z brusnimi in rezalnimi ploščami ter drugo. Na splošno lahko ločimo dve vrsti vročih del:

- vroča dela, kjer med izvajanjem del nastajajo novi viri vžiga (npr. iskrenje),

- vroča dela, kjer zaradi samega izvajanja del nastaja nevarnost za nastanek požara ali eksplozije (npr. segrevanje gorljive izolacije pri opravljanju krovskih del). Primeri vročih del so npr. varjenje, mehansko brušenje, spajkanje, plamensko rezanje, razrez s plazmo, lasersko rezanje ipd.

Gasilci izvajajo požarno stražo, kadar:

Naročnik požarne straže mora operativno gasilsko enoto o potrebi po požarni straži obvestiti najmanj pet delovnih dni do dne izvajanja požarne straže na info@pgdbb.si