Požarni načrt – izvod za gasilsko enoto

Požarni načrt – izvod za gasilsko enoto

Požarni načrt je grafični prikaz situacije objekta in delov objekta z označenimi nevarnostmi ter sistemi, napravami in sredstvi za preventivno in aktivno požarno zaščito, s katerim se zmanjšuje nevarnost nastanka požara oziroma zagotavlja učinkovito gašenje, če do požara pride. Namenjen je uporabnikom objekta, gasilcem in drugim reševalcem.

Na podlagi Pravilnika o požarnem redu (Ur. l. RS št. 52/2007) mora lastnik ali uporabnik objekta mora en izvod podpisanega požarnega načrta izročiti gasilski enoti, ki opravlja javno gasilsko službo na območju objekta.

Gasilska enota ga lahko uporablja izključno za opravljanje operativnih gasilskih nalog. Lastnik ali uporabnik lahko pred izdelavo požarnega načrta zaprosi pristojno gasilsko enoto, da mu svetuje pri izdelavi požarnega načrta.

PGD Bohinjska Bistrica ob prejemu požarnega načrta, ki je izdelan skladno Pravilnikom o požarnem redu, lastniku izda potrdilo o prejemu – POTRDILO JE BREZPLAČNO!

Požarne načrte dostavite na naslov:

PGD Bohinjska Bistrica
Vodnikova 36
4264 Bohinjska Bistrica

ali pustite v poštnem nabiralniku v gasilskem domu.

Obvezne sestavine izvoda požarnega načrta za gasilsko enoto so (9. člen):

(1) Požarni načrt mora vsebovati prikaz objekta v prostoru in prikaz požarne varnosti objekta.

(2) Prikaz objekta v prostoru mora zajemati podatke o:
1. legi in namembnosti vseh objektov na zemljišču;
2. stopnji požarne obremenitve;
3. intervencijskih poteh in postavitvenih površinah za gasilce in druge reševalce;
4. visoko in nizkonapetostnih elektrovodih in napravah;
5. plinovodih ali vodih požarno nevarnih snovi;
6. hidrantnih omrežjih in drugih vodnih virih za potrebe gašenja;
7. prisotnosti nevarnih snovi in eksplozijsko ogroženih prostorih;
8. gasilskih orodiščih.

(3) Prikaz požarne varnosti objekta mora v tlorisih posameznih etaž zajemati podatke o:
1. mejah požarnih sektorjev;
2. odprtinah v zidovih in stropovih z zaporami;
3. dostopnih poteh;
4. evakuacijskih poteh in stopniščih;
5. posebno požarno nevarnih prostorih;
6. prostorih, kjer se ne sme gasiti z vodo;
7. prostorih, v katerih je prisotno sevanje;
8. električnih transformatorjih in napravah za oskrbo z energijo ter stikalih za te naprave;
9. tlačni opremi;
10. legi plinske požarne pipe;
11. vgrajenih sistemih aktivne požarne zaščite, opremi, napravah in drugih sredstvih za varstvo pred požarom;
12. možnostih notranjega napada.

(4) Glede na velikost in strukturo objekta, se lahko pripravijo tudi požarni načrti za posamezne dele etaž z vrisanimi nevarnostmi.

V primeru bistvenih odstopanj od predpisanih vsebin, vas bomo o tem seznanili in prosili k dopolnitvi vsebine.